ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ για Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας: 12 Δεκεμβρίου 2019

Κατηγορία Ι: Φ/Β σταθμοί PPV ≤ 20 MW 287,11 MW
Κατηγορία II: Αιολικοί σταθμοί PWind ≤ 50 MW 225,45 MW

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν. 4414/2016 (ΦΕΚ149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι με το ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη στη βάσηΛειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium),επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιαςανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση. Ο πιλοτικός διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΡΑΕ το 2016 οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 15%.

Επίσης, εντός του 2018 και στις αρχές του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ανταγωνιστικές διαδικασίες:

α). τον Ιούλιο του 2018 η ΡΑΕ ολοκλήρωσε με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία) στις οποίες επιτεύχθηκαν επίσης πολύ σημαντικές μειώσεις των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα, στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW), με τιμή εκκίνησης τα 85 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 78,42€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~53,48 MW), στην Κατηγορία ΙI (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1 MW< PPV ≤ 20 MW), με τιμή εκκίνησης τα 80€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~52,92 MW), στην Κατηγορία ΙIΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3 MW< PWIND ≤ 50 MW), με τιμή εκκίνησης
τα 90 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 69,53 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~170,93MW).

β). το Δεκέμβριο του 2019 η ΡΑΕ ολοκλήρωσε με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία) στις οποίες επιτεύχθηκαν επίσης πολύ σημαντικές μειώσεις των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα, στην
Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW), με τιμή εκκίνησης τα 81,71 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 66,66 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~61,94 MW), στην Κατηγορία ΙIΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3 MW< PWIND ≤ 50 MW), με τιμή εκκίνησης τα
79,77 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 58,58 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~159,65 MW). Η Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1 MW< PPV ≤ 20 MW) ματαιώθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

γ). τον Απρίλιο του 2019 η ΡΑΕ ολοκλήρωσε με εξαιρετική επιτυχία την Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία, στην οποία επιτεύχθηκε επίσης πολύ σημαντική μείωση της τιμής προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα, στην Κατηγορία IV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία), με τιμή εκκίνησης τα 64,72 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 57,03 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~437,78 MW).

δ). τον Ιούλιο του 2019 η ΡΑΕ ολοκλήρωσε με εξαιρετική επιτυχία δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία), στις οποίες επιτεύχθηκαν επίσης σημαντικές μειώσεις των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα, στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 20 MW), με τιμή εκκίνησης τα 69,26 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 62,77 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~142,88 MW), στην Κατηγορία IΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤ 50 MW), με τιμή εκκίνησης τα 69,18€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 67,32 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~179,55 MW).

Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα του 2019 προκηρύσσει με την υπ’ αριθ. 828/2019 Απόφασή της δύο (2) νέες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις εξής Κατηγορίες:

• Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 287,11 MW)
• Κατηγορία ΙΙ: Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWind ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 225,45 MW)

με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων:

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, 17:00

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 828/2019).

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 828/2019 Απόφαση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ και θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Αρχής για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

– Απόφαση ΡΑΕ 828/2019
– Προκήρυξη [4/2019] – Κατηγορία Ι (Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW)
– Προκήρυξη [5/2019] – Κατηγορία ΙΙ (Αιολικοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWIND≤ 50 MW)
– Παραρτήματα – Κοινά για κάθε Προκήρυξη

Πηγή: http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/13092019.csp

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

Organometal 40kW

Organometal 40kW Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 40 kWp. Bρίσκεται στη θέση “Ντάμπαση” στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2017. Πρόκειται για σύστημα

Αρχαία Ήλιδα 500kW

Αρχαία Ήλιδα 500kW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 498,96 kWp. Bρίσκεται στη θέση “Σπαρτοκατάραχο” του Δήμου Ήλιδας του Νομού Ηλείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018 και παράγει

Υδροηλεκτρικά – Σαμαρίνα 990 kW

Σαμαρίνα 990 kW Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 990 kW. Βρίσκεται στο ρέμα Σαμαρινιώτικο, στη Σαμαρίνα του νομού Γρεβενών. Όνομα Συστήματος Σαμαρίνα 990 kW Χειριστής Αρίνα

Υδροηλεκτρικά – Δέση 999kW

Δέση 999kW Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 999 kW. Βρίσκεται στον ποταμό Βενέτικο, στη θέση Δέση του νομού Γρεβενών. Παρουσίαση κατασκευής έργου: https://vimeo.com/200854062  Όνομα Συστήματος Δέση

Bιοαέριο – Μπισιρίτσας 100 kW

Μπισιρίτσας 100kW Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (100 kWe). Βρίσκεται  δίπλα σε χοιροτροφική μονάδα κοντά στα Σέρβια