Το βιοαέριο ήρθε για να μείνει…

Επιστολή ΣΠΕΒ npos Υ.Π.ΕΝ.: Προτείνει τη βελτιστοποίηση τns νομοθεσίας

Το Βιοοέριο είναι μια πραγματικά πράσινη ενεργειακή λύση με πολλαπλά οφέλη, δοκιμασμένη ανά τον κόσμο, και το πε­ριοδικό Ecotec από την πρώτη στιγμή υπο­στήριξε την ανάπτυξη του, τόσο εντός Αττικής όσο και στην περιφέρεια.

Διάφοροι παράγοντες, όμως, αποτέλεσαν τροχοπέδη στην αξιοποίησή του, αλλά σήμερα, 6 χρόνια μετά το νόμο 3851/2010 που πρωτοεμφανίστηκαν οι σταθμοί βιομάζας και ειδικότερα οι σταθμοί Βιοαερίου, ξεκινάει μια νέα προσπάθεια και υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία πως βρισκόμαστε πολύ κοντά στη «δι­καίωση».

Ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου (Σ.Π.Ε.Β). ο οποίος συστάθηκε ακριβώς λό­γω αυτών των δυσχερειών που οδήγησαν στη μηδενική ανάπτυξη του κλάδου, απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Περι­βάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ζητά την αδιάλειπτη υποστήριξη της Πολιτείας, καθώς και τη δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό τη Βελτιστοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την αδειοδότηση. σύνδεση και λειτουργία των έργων βιοαερίου.

Επιπροσθέτως, ο νέος σύνδεσμος είναι έ­τοιμος να δράσει προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με ενημερωτικές καμπάνιες, για να κατανοήσει ακόμη κι ο απλός πολίτης την αναγκαιότητα των έργων αυτών.

Στην επιστολή του ο Σ.Π.Ε.Β., την οποία υ­πογράφει ο πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ του Συνδέσμου κ. Χρηστός Πετρόχειλος, μη­χανικός Περιβάλλοντος MSc In Energy, προχωρά σε δέκα καίριες επισημάνσεις – παρατη­ρήσεις οι οποίες αφορούν την «Έγκριση όρων για την κατασκευή μονάδων βιοαερίου σε γή­πεδα εκτός σχεδίου περιοχών».

Επισημάνσεις Πετρόχειλου

Οι επισημάνσεις που έκανε ο κ. Πετρόχειλος είναι οι εξής:

 1. Η κάλυψη των μονάδων να είναι 40% κατά παρέκκλιση όλων των ανωτέρω όρων της νομοθεσίας.
 2. Η ελάχιστη απόσταση από τα όρια των γη­πέδων να είναι ίση με 3 μέτρα από τα όρια αυ­τών.
 3. Στην κάλυψη των μονάδων βιοαερίου να μην προσμετρούνται τα σίρα αποθήκευσης των φυτικών, ούτε το Lagoon αποθήκευσης της βιοίλύος.
 4. Μέγιστο ύψος να θεωρείται το ύψος των δεξαμενών και ειδικότερο το ύψος των τοι­χίων και όχι το ύψος των μπαλονιών που συ­γκρατούν το βιοαέριο.
 5. Συμβούλιο αρχιτεκτονικής να απαιτείται μόνο για τις μονάδες που εγκαθίστανται σε περιοχές που είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους και προστατεύονται ως προς την πολεοδομική ανάπτυξη οπό ειδικά διατάγματα.
 6. Η κατηγορίο πυροπροστασίας να είναι χα­μηλού κινδύνου και όχι μέσου ή υψηλού, λό­γω της φύσης του έργου.
 7. Να μην απαιτείται παστερίωση ούτε κατά την είσοδο ούτε κατά την έξοδο της πρώτη ύ­λης (του χωνεμένου υπολείμματος).
 8. Να γίνει απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων. Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς σε μονά­δες μικρότερες των 500kW, δηλαδή να απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική διαδικασία.
 9. Σε περίπτωση εγκατάστασης βιοαερίων ε­ντός κτηνοτροφικών μονάδων, σφαγείων και ΒΙ.ΠΕ., να απαλλάσσονται οπό την περιβαλ­λοντική διαδικασία ανεξαρτήτως ισχύος, αφού ουσιαστικά αδρανοποιούν – απορρυπαίνουν το περιβάλλον. Επίσης εντός αυτών των περιοχών, κατά παρέκκλιση όλων των ανωτέ­ρω όρων, η κάλυψη να φτάνει έως και το 50% λόγω της μη διαθέσιμης επιφάνειας καθώς και της σημοντικότητας αυτών των μονάδων.
 10. Τα αιτήματα σύνδεσης των βιοαερίων να εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους σταθμούς.

Χαρακτηριστικά των μονάδων βιοαερίου

 • Θεωρούνται σταθμοί βάσης με αδιάλει­πτη παραγωγή και βρίσκονται κοντά σε περιοχές κατανάλωσης.
 • Αδρανοποιούν απόβλητα κτηνοτροφι­κών μονάδων, τυροκομεί­ων, ελαιοτριβείων, σφαγεί­ων και βιομηχανίας τροφί­μων, βοηθώντας ουσιαστι­κά την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
 • Παράγουν μεγάλες πο­σότητες θέρμανσης οι οποί­ες μπορούν να αξιοποιηθούν αντισταθμιστικά σας τοπικές κοινωνίες με πολύ μικρό κόστος.
 • Σε σύγκριση με άλλες ΑΠΕ δημιουρ­γούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, περίπου πέντε ανά μονάδα 500 kW. Μαζί με τις μεταφορές που απαιτούνται φτάνουν περίπου ας δέκα θέσεις ανά μονάδα 500kW.
 • Ανεξαρτήτως πρώ­της ύλης οι μονάδες βιο­αερίου χρειάζονται και ένα μικρό ποσοστό φυτι­κής ύλης το οποίο προ­μηθεύονται από αγρό­τες γειτονικών χωραφιών, βοηθώντας για α­κόμη μία φορά τον πρω­τογενή τομέα.

Πηγή: Ecotec – Tεύχος Φεβρουαρίου 2017

 

To βιοαέριο ήρθε για να μείνει...

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

Organometal 40kW

Organometal 40kW Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 40 kWp. Bρίσκεται στη θέση “Ντάμπαση” στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2017. Πρόκειται για σύστημα

Αρχαία Ήλιδα 500kW

Αρχαία Ήλιδα 500kW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 498,96 kWp. Bρίσκεται στη θέση “Σπαρτοκατάραχο” του Δήμου Ήλιδας του Νομού Ηλείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018 και παράγει

Υδροηλεκτρικά – Σαμαρίνα 990 kW

Σαμαρίνα 990 kW Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 990 kW. Βρίσκεται στο ρέμα Σαμαρινιώτικο, στη Σαμαρίνα του νομού Γρεβενών. Όνομα Συστήματος Σαμαρίνα 990 kW Χειριστής Αρίνα

Υδροηλεκτρικά – Δέση 999kW

Δέση 999kW Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 999 kW. Βρίσκεται στον ποταμό Βενέτικο, στη θέση Δέση του νομού Γρεβενών. Παρουσίαση κατασκευής έργου: https://vimeo.com/200854062  Όνομα Συστήματος Δέση

Bιοαέριο – Μπισιρίτσας 100 kW

Μπισιρίτσας 100kW Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (100 kWe). Βρίσκεται  δίπλα σε χοιροτροφική μονάδα κοντά στα Σέρβια